Den fria leken

I den fria leken, som har en central roll i vardagen, har barnen goda möjligheter att utveckla grundläggande egenskaper och kunskap, så som social kompetens, språk och fantasi. Barnet lär sig att samarbeta, att hantera situationer som uppstå och har en möjlighet att bearbeta allt som det upplever i vardagen. I leken krävs det ibland mod och initiativ, ibland att man följer och lyssnar. Det är värdefulla kompetenser för det senare livet. Pedagoger finns alltid nära till hands, men det är viktigt att barnen själva får utforma sin lek och reda ut olika situationer som uppstår.

Vi försöker undvika det förnuftsmässiga, abstrakta och förklarande, och låter barnen få uppleva det sinnliga och konkreta. Barnen får lära känna och erövra världen genom sina sinnen, genom rörelser, lek och genom den vuxna förebilden.

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. 

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.  (ur Lpfö-18)